10:29 | 09/03/2018

Nhiều hoạt động quảng bá cho phim của Trần Bảo Sơn,